Algemene Voorwaarden Rebalancing Centrum

5 december 2022 (4e alinea Artikel 3. is uitgebreid t.o.v. vorige versie d.d. 17 november 2020)

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, waaraan de volgende betekenis wordt toegekend (en waarbij de gehanteerde definities zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gehanteerd).

Deelnemer: een deelnemer of student aan een door het Rebalancing Centrum aangeboden activiteit
Klachtenregeling: de door het Rebalancing Centrum gehanteerde klachtenregeling in het kader van de Activiteiten;
Activiteit: de door het Rebalancing Centrum verzorgde activiteiten (Inspiratiejaar /jaar 1, Verdiepingsjaar/jaar 2 en Integratiejaar/jaar 3, workshops, retreats, ontwikkeldagen, masterclasses, open dagen, open middagen en festivals)
Overeenkomst: een studieovereenkomst welke het Rebalancing Centrum aangaat met een Deelnemer in het kader van het Inspiratiejaar, het  Verdiepingsjaar en het Integratiejaar van het Rebalancing Centrum.
Bevestiging: een bevestiging die een Deelnemer in het kader van het volgen van een Activiteit ontvangt.
Programma: het programma van een Activiteit;
Rebalancing Centrum: de Stichting Opleiding Rebalancing te Arnhem (KvK nummer 41051017).
Website: de website van het Rebalancing Centrum (www.rebalancing.nl).
Annuleringsregeling: de Annuleringsregeling van het Rebalancing Centrum. De Annuleringsregeling maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepassingsgebied en wijzigingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en Bevestiging van het Rebalancing Centrum.

Het Rebalancing Centrum heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen voor de ingangsdatum van de wijziging worden gepubliceerd op de Website en zijn van toepassing vanaf de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en Bevestigingen en op alle geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de publicatie van de wijziging.

Artikel 3: Annulering Opleiding of deelname aan de Opleiding
Het Rebalancing Centrum heeft de mogelijkheid om een Activiteit te annuleren bij onvoldoende Deelnemers, dan wel groepen samen te voegen, indien noodzakelijk en mogelijk.

Het Rebalancing Centrum heeft de mogelijkheid om in het geval van overmacht en/of naar aanleiding van voorschriften van overheidswege (bijvoorbeeld in verband met een epidemie) een Activiteit anders te organiseren of uit te voeren.

Het Rebalancing Centrum kan, met opgave van redenen, de deelname van een Deelnemer voorafgaand aan of tijdens een Activiteit weigeren of beëindigen, indien de Deelnemer naar het oordeel van het Rebalancing Centrum (nog) niet in staat is om, om welke redenen dan ook, aan de Activiteit deel te nemen of te blijven deelnemen.

Indien het Rebalancing Centrum genoodzaakt is een Deelnemer de (verdere) deelname aan een Activiteit te weigeren, omdat het (zulks ter beoordeling van de bij de Activiteit betrokken Trainers) niet langer verantwoord is om de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen (bijvoorbeeld omdat de Deelnemer een negatieve invloed heeft op het welzijn van zichzelf, andere deelnemers en/of Trainers of de voortgang van de Activiteit), of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of overtreding van de regels, zoals verwoord in de ‘Verklaring deelname…’.

Het Rebalancing Centrum beslist in samenspraak met de bij de Activiteit betrokken Trainers.

Zie de Annuleringsregeling voor de financiële afhandeling van de in dit artikel genoemde punten.

Artikel 4: Betaling
De aanbetaling voor het Inspiratiejaar bedraagt € 800,-, te voldoen bij inschrijving. Voor de andere activiteiten van het Rebalancing Centrum is geen aanbetaling vereist.

Tenzij in de Overeenkomst of Bevestiging anders is bepaald, zijn betalingen aan het Rebalancing Centrum verschuldigd binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.

Voor de volledige betalingsvoorwaarden die betrekking hebben op het Inspiratiejaar en de Beroepsopleiding wordt verwezen naar de Overeenkomst.
Bij het niet voldoen aan enige betalingsverplichting wordt de Deelnemer uitgezonderd van het volgen of vervolgen van de Activiteit; dit laat onverlet dat de overeengekomen betalingsverplichtingen voor de Deelnemer in stand blijven.

Indien er met de Deelnemer een betalingsregeling wordt overeengekomen of wanneer een werkgever van de Deelnemer de kosten betaalt, wordt door het Rebalancing Centrum een bedrag ad € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Intake
Voorafgaand aan de start van het Inspiratiejaar van het Rebalancing Centrum wordt er een intakegesprek gevoerd met een potentiële Deelnemer.

Artikel 6: Geheimhouding
Het Rebalancing Centrum garandeert richting de Deelnemer dat alle door de Deelnemer verstrekte informatie door de Trainers van het Rebalancing Centrum uiterst discreet en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dergelijke informatie wordt door de Trainers niet met anderen dan binnen het Trainersteam van het Rebalancing Centrum gedeeld. Iedere Trainer van het Rebalancing Centrum tekent terzake voor geheimhouding.

Artikel 7: Looptijd van de Overeenkomst voor lesjaar
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar/lesjaar en eindigt daarna automatisch.

Artikel 8: Bedenktijd
Een Deelnemer heeft na ondertekening van een Overeenkomst en na ontvangst van een Bevestiging 14 dagen bedenktijd. In dit kader geldt punt 5. van de Annuleringsregeling.

Artikel 9: Verzekering
In het kader van de Activiteit heeft het Rebalancing Centrum een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van maximaal € 1.500.000,- per jaar.

Artikel 10: Klachtenregeling
De Klachtenregeling is hier te downloaden. De Klachtenregeling wordt iedere 5 jaar herzien. Op een Overeenkomst/Bevestiging is steeds de laatste versie van de Klachtenregeling van toepassing.

Artikel 11: Intellectueel eigendom
Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van het door het Rebalancing Centrum vervaardigde en aan een Deelnemer beschikbaar gestelde studie- en lesmateriaal berust bij het Rebalancing Centrum en de Deelnemer heeft terzake geen rechten. Het materiaal mag alleen voor eigen studiedoeleinden worden gebruikt en niet worden gedupliceerd, vervreemd of doorgegeven.

Het gebruik van de naam “Rebalancer” is voorbehouden aan diegenen die gediplomeerd Rebalancer zijn (zoals aangegeven door het Rebalancing Centrum). De Deelnemer realiseert zich dit en zal zich geen “Rebalancer” noemen of aangeven Rebalancingsessies te geven, zolang dat niet schriftelijk door het Rebalancing Centrum is geaccordeerd middels een diploma.

Tijdens de duur van een Overeenkomst of na beëindiging van een Overeenkomst en de ontvangst van een certificaat hiervoor, mag Deelnemer wel aangeven ‘lichaamswerk met gebruik van Rebalancing technieken’ uit te voeren.

Artikel 12: Het programma en Trainers/team
Het Programma van de Activiteit wordt door het Rebalancing Centrum samengesteld en kan gedurende de looptijd van de Activiteit door het Rebalancing Centrum worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de Activiteit.

Het Rebalancing Centrum heeft het recht om voor een Activiteit ingeplande Trainer te vervangen, mocht dit door omstandigheden noodzakelijk zijn. In beginsel blijft het team gedurende een lesjaar van de Activiteit hetzelfde, doch de samenstelling van het team kan door het Rebalancing Centrum worden gewijzigd indien noodzakelijk.

Artikel 13: Inhuur van derden
Het is het Rebalancing Centrum toegestaan om derden in te huren bij de uitvoering van een Activiteit.

Artikel 14: Nascholing
Een gediplomeerde Rebalancer is verplicht om periodiek nascholing te volgen. De terzake geldende regels en procedures (en het op nascholing betrekking hebbende aanbod) zijn te vinden op de Website. Indien geen nascholing wordt gevolgd, kan de betreffende Rebalancer niet op de Website worden vermeld.

Artikel 15: Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangend met, een Overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Download onze Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Rebalancing Centrum 5 december 2022