Algemene Voorwaarden Rebalancing Opleiding

 

mei 2016

Artikel 1:     Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, waaraan de volgende betekenis wordt toegekend (en waarbij de gehanteerde definities zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gehanteerd).

Deelnemer: een deelnemer aan een Opleiding;
Klachtenregeling: de door de Stichting gehanteerde klachtenregeling in het kader van Opleidingen;
Opleiding: een door de Stichting verzorgde opleiding;
Overeenkomst: een overeenkomst welke de Stichting aangaat met een Deelnemer in het kader van een Opleiding;
Programma: het programma van een Opleiding;
Stichting: de Stichting Opleiding Rebalancing te Arnhem (KvK nummer 41051017);
Website: de website van de Stichting (www.rebalancing.nl).

Artikel 2:     Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.

Artikel 3:     Betaling
– Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn betalingen aan de Stichting verschuldigd binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.
– Voor aanvang van een Opleiding doet de Deelnemer een aanbetaling (welke in de Overeenkomst is vermeld).
– Bij het niet voldoen aan enige betalingsverplichting wordt de Deelnemer uitgezonderd van het vervolg van de Opleiding; dit laat onverlet dat de overeengekomen betalingsverplichtingen voor de Deelnemer in stand blijven.
Annuleringsregeling.

Artikel 4:     Intake
Voorafgaand aan de start van de Opleiding wordt er een intakegesprek gevoerd met een potentiële Deelnemer.

Artikel 5:     Geheimhouding
De Stichting garandeert richting de Deelnemer dat alle door de Deelnemer verstrekte informatie door de docenten van de Opleiding uiterst discreet en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dergelijke informatie wordt door de docenten niet met anderen dan binnen het betreffende docenten – team (en het bestuur van de Stichting) gedeeld.

Artikel 6:     Looptijd van de Overeenkomst
Een Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een vaste periode van 12 maanden en eindigt daarna automatisch.

Artikel 7:     Bedenktijd
Een Deelnemer heeft na ondertekening van een Overeenkomst 14 dagen bedenktijd, binnen welke periode de Deelnemer de Overeenkomst kosteloos kan annuleren. Indien de Deelnemer binnen een tijdvak van minder dan 14 dagen voorafgaande aan de start van de Opleiding de Overeenkomst getekend aan de Stichting heeft geretourneerd, geldt een bedenktijd en kosteloze annuleringsmogelijkheid tot aan de start van de Opleiding.

Artikel 8:     Verzekering
In het kader van de Opleiding heeft de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van maximaal   EUR 1.500.000,- per jaar.

Artikel 9:     Klachtenregeling
De Klachtenregeling is gepubliceerd op de Website. De Klachtenregeling kan van tijd tot tijd door de Stichting worden gewijzigd. Op een Overeenkomst is steeds de laatste versie van de Klachtenregeling van toepassing.

Artikel 10:    Intellectueel eigendom
– Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van het door de Stichting vervaardigde en aan een Deelnemer beschikbaar gestelde studie- en lesmateriaal berust bij de Stichting en de Deelnemer heeft terzake geen rechten.
– Het gebruik van de naam “Rebalancer” is voorbehouden aan diegenen die gediplomeerd Rebalancer zijn (zoals aangegeven door de Stichting). De Deelnemer realiseert zich dit en zal zich geen “Rebalancer” noemen  of aangeven Rebalancingsessies te geven, zolang dat niet schriftelijk door de Stichting is geaccordeerd.

Artikel 11:    Het Programma, de Opleiding en het team
Het Programma wordt door de Stichting samengesteld en kan gedurende de looptijd van de Opleiding door de Stichting worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de Opleiding. In beginsel blijft het team gedurende het jaar van de Opleiding hetzelfde, doch de samenstelling van het team kan door de Stichting gedurende dat jaar worden gewijzigd.

Artikel 12:    Inhuur van derden
Het is de Stichting toegestaan om derden in te huren bij de uitvoering van een Overeenkomst.

Artikel 13:    Nascholing
Een gediplomeerde Rebalancer is verplicht om periodiek nascholing te volgen. De terzake geldende regels en procedures (en het op nascholing betrekking hebbende aanbod) zijn te vinden op de Website. Indien geen nascholing wordt gevolgd, kan de betreffende Rebalancer niet op de Website worden vermeld. Het op de nascholing betrekking hebbende formulier is te vinden op de Website.

Artikel 14:    Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangend met, een Overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.