Annuleringsregeling Rebalancing Centrum

Januari 2023: geldig voor alle activiteiten die starten in 2023

Deze annuleringsregeling maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van het Rebalancing Centrum

Definities:

Annuleren: Onder annuleren wordt verstaan het telefonisch met een schriftelijke bevestiging (per e-mail) afmelden en/of het niet verschijnen bij een activiteit, ongeacht de reden en het geweigerd worden bij een activiteit.

Lesjaren: het Inspiratiejaar (1e), Verdiepingsjaar (2e) en Integratiejaar (3e) van het Rebalancing Centrum

Activiteit: de door het Rebalancing Centrum verzorgde activiteiten, zoals masterclasses, workshops, retreats en ontwikkeldagen.

Tickets: tickets voor de door het Rebalancing Centrum georganiseerde open dagen, open middagen en festivals.

1.Lesjaren

1.1 Bij annulering na inschrijving tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het lesjaar: deelnemer betaalt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten. De eventuele aanbetaling wordt gerestitueerd. Bij annulering van de inschrijving voor het Inspiratiejaar worden naast de administratiekosten ook de kosten voor het intakegesprek van € 120,- in rekening gebracht.

1.2 Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang tot 1 week voor aanvang: deelnemer betaalt 10% van de totale opleidingskosten.

1.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang dan wel het staken van deelname op een moment dat het lesjaar reeds van start is gegaan, dan heeft de deelnemer geen aanspraak op restitutie of vermindering van de voor dat betreffende studiejaar verschuldigde kosten, tenzij het Rebalancing Centrum anders besluit. Dit is onafhankelijk van de reden waarom het lesjaar door de deelnemer wordt afgebroken. Eventueel door de deelnemer vooruitbetaalde overnachtings- en cateringkosten worden met inachtneming van punt 1.4 aan de deelnemer gerestitueerd.

1.4.1 Indien de deelnemer door overmacht (onder overmacht wordt verstaan eigen ziekte of overlijdens in de 1e graad, of verplichte quarantaine) één of meerdere blokken afwezig is en zich voor aanvang van het blok bij het team van het lesjaar afmeldt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Locatie Venwoude:

 • Definitie kosten: Opleidingskosten betreft lesgelden en accommodatiekosten; Accommodatiekosten betreft locatiekosten en catering; Overnachtingskosten betreft de geboekte overnachting bij Venwoude.
 • Bij afmelding voor 08.00 uur op de 1e lesdag (wegens overmacht, zie boven), ontvangt deelnemer de kosten voor geboekte overnachtingen van Venwoude retour. Daartoe dient deelnemer zelf een verzoek in te dienen bij Venwoude.
 • Opleidingskosten worden niet gerestitueerd. Indien de deelnemer één of meerdere dagen afwezig is tijdens een lesblok, vindt er geen restitutie plaats.
 • Als een deelnemer zich minimaal 1 maand voor de start van een lesblok afmeldt voor het hele blok, ontvangt deelnemer naast de overnachtingskosten (via Venwoude) ook de cateringkosten (via Rebalancing School) terug. Voor restitutie van de cateringkosten geldt, dat deze restitutie alleen plaatsvindt als de groep groter/gelijk is aan het minimaal aantal deelnemers waarvoor het Rebalancing Centrum de zaal huurt.
 • Als een deelnemer zich korter dan 1 maand voor de start van een lesblok afmeldt voor het hele blok, is restitutie van cateringskosten mogelijk onder bepaalde voorwaarden, zoals bijv. grootte van de groep. Per situatie wordt gekeken of het mogelijk is te restitueren.
 • Het Rebalancing Centrum betaalt per zaal voor een minimaal aantal deelnemers.

1.4.2 Bij annulering van de geboekte kamer op Venwoude (geen overmacht):

 • tot 4 weken voor aanvang van de activiteit, ontvangt een deelnemer 100% van de kosten retour;
 • binnen een termijn van 2 tot 4 weken voor aanvang van de activiteit ontvangt een deelnemer 50% van de kosten retour;
 • bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit vindt er geen restitutie van de kosten plaats.

Eventuele restitutie dient rechtstreeks bij Venwoude te worden aangevraagd.

1.5 Indien deelnemer op één of meerdere losse lesdagen afwezig is, vindt er geen restitutie plaats.

1.6.1 Bij het inhalen van een lesblok/lesdag (in een volgend lesjaar), waarbij het lesblok/de lesdag vanwege overmacht (eigen ziekte en overlijden in de 1e graad) is gemist, zijn de kosten voor de deelnemer:

 • 25% van de dan geldende opleidingskosten van een lesblok
 • 60% van de dan geldende locatiekosten van een lesblok
 • Kosten overnachting op Venwoude

1.6.2 Bij het inhalen van een lesblok/lesdag (in een volgende lesjaar), vanwege andere redenen dan overmacht, zijn de kosten voor de deelnemer:

 • 70% van de dan geldende opleidingskosten van een lesblok
 • 100% van de de dan geldende locatiekosten van een lesblok
 • Kosten overnachting op Venwoude

1.6.3 Indien deelnemer 1 losse lesdag anatomie of communicatie mist, wordt deze dag niet ingehaald maar krijgt de deelnemer een vervangende opdracht. Bij het missen van meer dan 1 lesdag wordt deze dag in het volgende lesjaar ingehaald. Bij het missen van een pathologie lesdag krijg je geen vervangende opdracht, deze dag haal je in in het volgende lesjaar (herkansing). Kosten conform. 1.6.1 en 1.6.2.

1.7 Indien het Rebalancing Centrum naar aanleiding van overmacht en/of voorschriften van overheidswege (bijvoorbeeld in verband met een epidemie) genoodzaakt is om maatregelen te treffen met betrekking tot de organisatie of uitvoering van een lesjaar, zal het Rebalancing Centrum allereerst de lesdagen opnieuw inplannen en doorschuiven naar toekomstige data (voor zover mogelijk reeds geplande data voor latere lesdagen). Indien deelnemer zwaarwegende redenen heeft om deze verschuiving niet te honoreren dan zal het Rebalancing Centrum aan de deelnemer een passend restitutievoorstel doen. Bij dat voorstel wordt rekening gehouden met de reeds door deelnemer betaalde gelden en door het Rebalancing Centrum reeds gemaakte kosten.

1.8 Indien het Rebalancing Centrum genoodzaakt is een deelnemer de deelname aan de het lesjaar te weigeren, of deze te beëindigen, (zie Algemene Voorwaarden artikel 3), vindt er restitutie plaats van de cateringkosten voor de niet genoten lesdagen en van overnachtingskosten conform punt 1.4.

1.9 Indien het Rebalancing Centrum in verband met lichamelijk geweld, seksuele grensoverschrijding of een andere vorm van grensoverschrijdend gedrag de deelname van de deelnemer aan het lesjaar moet  beëindigen, vindt er restitutie plaats van de cateringkosten voor de niet genoten lesdagen en van overnachtingskosten conform punt 1.4.

 1. Leer- en Feedbacksessies in lesjaar

2.1 Een leersessie of feedbacksessie kan kosteloos worden geannuleerd tot een termijn van 48 uur voorafgaand aan de sessie. Bij het afzeggen van de sessie binnen een termijn van 48 uur van of niet verschijnen bij een leersessie of feedbacksessie, worden de kosten van de sessie aan de deelnemer volledig in rekening gebracht.

2.2 Leer- en feedbacksessies moeten in het betreffende lesjaar worden gevolgd. Na beëindiging van het lesjaar komen de niet gevolgde dagen te vervallen, behalve wanneer daar met de hoofdTrainer van het betreffende lesjaar andere afspraken over gemaakt zijn.

 1. Activiteiten (workshops, masterclasses, retreats en ontwikkeldagen)

3.1 Indien deelnemer tot 1 maand voor aanvang annuleert en de activiteit reeds is bevestigd en gefactureerd, ontvangt deelnemer de totale kosten retour minus €25,- administratiekosten.

3.2 Indien deelnemer binnen 1 maand voor aanvang, tot 1 week voor aanvang annuleert, betaalt deelnemer 25% van de totale kosten.

3.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of na de start, betaalt de deelnemer 100% van de kosten.

3.4 Uitzondering op 3.2 en 3.3: indien er sprake is van een wachtlijst voor de activiteit en/of er wordt een vervanger gevonden door de deelnemer zelf, dan zijn er alleen administratiekosten ad € 25,- verschuldigd.

3.5 Indien de deelnemer door overmacht (onder overmacht wordt verstaan eigen ziekte of overlijdens in de 1e graad, of verplichte quarantaine) niet aanwezig kan zijn bij een meerdaagse activiteit met overnachting en zich voor de start van de activiteit afmeldt, gelden de voorwaarden zoals omschreven onder punt 1.4. Bij annulering langer dan een week voor de start van de activiteit, gelden de voorwaarden zoals vermeld in punt 3.1 en 3.2.

3.6 Indien het Rebalancing Centrum door overmacht en/of naar aanleiding van voorschriften van overheidswege (bijvoorbeeld in verband met een epidemie) genoodzaakt is om maatregelen te treffen met betrekking tot de organisatie of uitvoering van een activiteit, zal het Rebalancing Centrum allereerst de activiteit opnieuw inplannen en doorschuiven. Indien deelnemer redenen heeft om deze verschuiving niet te honoreren dan zal het Rebalancing Centrum de reeds betaalde gelden aan deelnemer restitueren minus een bedrag van € 25,- als annuleringskosten, als bijdrage voor de door het Rebalancing Centrum gemaakte kosten (administratie, organisatie en locatiekosten e.d.)

3.7 Het Rebalancing Centrum heeft het recht om voor activiteiten ingeplande Trainers te vervangen, mocht dit door omstandigheden noodzakelijk zijn. Uitzondering: bij het uitvallen van een Trainer voor een Masterclass zal het Rebalancing Centrum streven naar passende vervanging, deelnemer heeft dan echter de mogelijkheid kosteloos te annuleren.

3.8 Indien het Rebalancing Centrum genoodzaakt is een deelnemer de deelname aan een activiteit te weigeren, of deze te beëindigen (zie Algemene Voorwaarden artikel 3), vindt er geen restitutie plaats. Betreft het een meerdaagse activiteit, zullen de cateringkosten voor de niet genoten dagen van de activiteit worden gerestitueerd. Voor restitutie van de overnachtingskosten zie punt 1.4.

3.9 Indien het Rebalancing Centrum in verband met lichamelijk geweld, seksuele grensoverschrijding of een andere vorm van grensoverschrijdend gedrag de deelname van de deelnemer aan de activiteit moet beëindigen, vindt er geen restitutie plaats. Betreft het een meerdaagse activiteit, zullen de cateringkosten voor de niet genoten dagen van de activiteit worden gerestitueerd. Voor restitutie van de overnachtingskosten zie punt 1.4.

4.Tickets en Zoominars

4.1 Gekochte tickets voor een open dag, open middag of festival worden bij annulering niet gerestitueerd.

4.2 Inschrijvingen voor een Zoominar kunnen niet worden geannuleerd.

4.2 Als het Rebalancing Centrum een Zoominar, open dag, open middag of festival om welke reden dan ook annuleert, ontvangt deelnemer de kosten terug.

5.Bedenktijd, geld-terug-garantie en korting

5.1 De 14-dagen-bedenktijd en geld-terug-garantie geldt voor inschrijving bij alle activiteiten/lesjaren. De bedenktijd geldt niet voor tickets en Zoominars, zoals beschreven in artikel 4.
Deze bedenktijd geldt tot de dag voorafgaand aan de start van de activiteit, indien de inschrijving 14 dagen of korter voor de start van de activiteit/het lesjaar heeft plaatsgevonden.

5.2 Zodra de activiteit/het lesjaar is begonnen, eindigt de bedenktijd en is er geen geld-terug-garantie meer van toepassing (ook al heeft deelnemer zich korter dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit ingeschreven).

5.3 Er wordt geen korting gegeven over een activiteit waar al korting op van toepassing is. De activiteit wordt wel meegeteld bij bijv. het aantal gevolgde workshops/retreats. De datum zoals aangegeven op de website is de uiterlijke datum waarop de korting van toepassing is.

 

Download hier de annuleringsregeling:
Januari 2023 – Annuleringsregeling Rebalancing Centrum

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Stel uw privacyverklaring in en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.
Privacyverklaring